แคตตาล็อกออนไลน์

ให้เช่าชุดรับปริญญาธรรมศาสตร์

ตราสินค้า :  ครุยอลงกรณ์
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

ให้เช่าชุดรับปริญญาธรรมศาสตร์

ให้เช่าชุดครุย ม.ธรรมศาสตร์‎ ตัดชุดรับปริญญา ม.ธรรมศาสตร์ ชุดรับปริญญาธรรมศาสตร์ ‎มีบริการทุกคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง คณะแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน คณะศิลปกรรมศาสตร์ ราคาถูก ใช้ผ้าคุณภาพดี เนื้อนิ่ม 

แถบสีผ้าพาดบ่าครุยวิทยฐานะประจำคณะมีสีอะไรบ้างของสาขาวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • คณะนิติศาสตร์ สีขาว
 • สาขาวิชาในสายการบัญชี สีฟ้า
 • คณะรัฐศาสตร์ สีดํา
 • คณะเศรษฐศาสตร์ สีฟ้า
 • สาขาวิชาพัฒนาชุมชน (เฉพาะระดับปริญญาโท) สีเลือดหมูกับสีขาวอย่างละครึ่ง (สีเลือดหมูอยู่ด้านใน สีขาวอยู่ด้านนอก)
 • คณะศิลปศาสตร์ สีแสด
 • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สีชมพู
 • สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สีเขียวใบไม้ สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์, สาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล และสาขาเวชศาสตร์ชุมชน และเวชศาสตร์ครอบครัว สีเขียวใบไม้มีริมสีเหลืองตามยาวกว้างข้างละ 3 เซนติเมตร
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ สีม่วงมีขลิบสีทองตามยาวกว้างข้างละ 1 เซนติเมตร
 • คณะพยาบาลศาสตร์ : สีขาวมีริมสีแดงเลือดนกตามยาวกว้างข้างละ 3 เซนติเมตร
 • คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สีม่วงเม็ดมะปราง
 • สถาบันภาษา สีน้ําตาลทอง
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สีเหลืองทอง
 • คณะสหเวชศาสตร์ สีน้ําเงินมีขลิบสีเหลือง
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ สีฟ้าสว่างใสมีขลิบสีเหลืองทองตามยาวกว้างข้างละ 1 เซนติเมตร
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ สีทอง
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สีส้มออกแดงมีขลิบสีทองตามยาวกว้างข้างละ 1 เซนติเมตร
 • สาขาวิชาพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ (เฉพาะระดับปริญญาโท) สีเลือดหมูมีขลิบสีขาวตามยาวกว้างข้างละ 1 เซนติเมตร
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สีเลือดหมูมีขลิบสีทองตามยาวกว้างข้างละ 1 เซนติเมตร
 • หลักสูตรร่วมระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ สีเหลืองกับสีแดงอย่างละครึ่ง (สีเหลืองอยู่ด้านใน สีแดงอยู่ด้านนอก)
 • สาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาในสายการบริหารธุรกิจ สีฟ้ากับสีขาวอย่างละครึ่ง (สีฟ้าอยู่ด้านใน สีขาวอยู่ด้านนอก)
 • สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสาขาวิชาอื่นที่มีการเปิดสอนในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์นอกเหนือจากข้อ 6.1 และ 6.2 สีเลือดหมู

 

ให้เช่าชุดคลุย ม.ธรรมศาสตร์